Turun Kamerat ry - säännöt


Hyväksytty vuosikokouksessa 11.11.2010

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Kamerat ry. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, käytännön harjoituksia, näyttelyjä, kilpailuja ja retkiä.

Lisäksi yhdistys hankkii, levittää ja asianomaisen luvan saatuaan julkaisee valokuvauskirjallisuutta sekä harjoittaa kerhotoimintaa.

3 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kannattavana jäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat yhdistyksen vaalikokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun.

Kunniajäsenet ovat vapaat yhdistyksen maksuista.
Eroa pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta.

5 §

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, sekä varsinaisen ja kannattavan jäsenen, joka ei saamastaan kehotuksesta huolimatta ole määräaikana suorittanut edellisen toimintavuoden jäsenmaksua.

6 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kolme (3) heistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, varainhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen jäseniä.

7 §

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Vuosikokouksessa puheenjohtajana toimii kuitenkin läsnäolevista valittu jäsen. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Heidän kummankin ollessa estyneet kokouksessa toimii puheenjohtajana läsnäolevista valittu jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen neljän (4) sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn.

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun aikana, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §

Yhdistys pitää maaliskuussa vuosikokouksen ja marraskuussa vaalikokouksen. Muita kokouksia pidetään hallituksen kutsumana tarpeen mukaan, tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista ei kokouksessa saa tehdä jäseniä velvoittavaa päätöksiä.

Kokouksessa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

10 §

Asiat ratkaistaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen kokouksessa arpa, hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

11 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen järjestäytyminen:
1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja yksi sihteeri.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

Varsinaiset kokousasiat:
1. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
2. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen järjestäytyminen:
1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja yksi sihteeri.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

Varsinaiset kokousasiat:
1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
2. Vahvistetaan talousarvio.
3. Valitaan seuraavan toimintavuoden ajaksi: - yhdistyksen puheenjohtaja - uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle - kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet - viisijäseninen arvostelulautakunta
4. Määrätään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus, uusien jäsenten mahdolliset liittymismaksut sekä hallituksen jäsenten mahdol­liset palkkiot. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen perimisaika ja -tapa.
5. Päätetään mahdolliset kilpailusääntöjen ja -kalenterin muutokset.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä yhden hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa.

14§

Jäsen- ja liittymismaksujen lisäksi yhdistys hankkii tuloja kantamalla maksuja toimeenpanemistaan näyttelyistä, huvitilaisuuksista, julkaisuista, esityksistä ja retkistä. Yhdistys voi myös vastaanottaa varoja lahjoi­tusten ja testamenttien kautta. Sen lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

15§

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksessa tehty päätös, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ääntenenemmistö.

16 §

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi Suomessa sillä tavoin, kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin päätetään.

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa, joissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava sitä.
AJANKOHTAISET ASIAT

Ajankohtaista
Jäsentiedotteet
Toimintakalenteri

KUVAGALLERIAT


Vuosigalleriat:
Vuosigalleria 2017
Vuosigalleria 2016

KILPAILUT


Kuukausikilpailukuvat
Kilpailupisteet
TK vuosikilpailukuvat 2017
TK - Kameraseura-74 haastekilpailukuvat 2017
KV kilpailut

- FIAP kuvat 2017

LUKUNURKKA

Albumit
Kirjasto
Osto ja myynti
Yhdistyksen historiikki

TOIMINTA

Yleistietoa yhdistyksestä
Kerhotoiminta
- Matkakerho
- Kuvakerho

Hallinto ja toimihenkilöt
Jäsenistölle myönnetyt arvonimet
Toimintasuunnitelma
Toimintakertomus
Kuukausikokousten muistiot
Jäsenasiat

SÄÄNNÖT JA OHJEET

Yhdistyksen säännöt
Kilpailusäännöt
- Yleiset ohjeet kilpailukuville
- Ohjeet luomukuvalle
- Haastekilpailun säännöt

Kerhotoiminnan säännöt
Palkitseminen

LINKIT MUUALLE

Vakka arkistotietokanta
Linkkejä

Palaa alkusivulle