Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saimaan kameraseura ry. Sen kotipaikka on Lappeenranta ja toimialue Etelä-Karjalan maakunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastusta ja tasoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja Etelä-Karjalan maakunnan alueella ja koota valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastajat yhteiseen toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia
järjestää valokuvanäyttelyjä
järjestää valokuvakilpailuja
järjestää jäsenilleen valokuvaukseen ja valokuvataiteeseen liittyvää koulutusta ja opetus- ja neuvontatilaisuuksia
järjestää jäsenilleen pienryhmä- ja kerhotoimintaa
järjestää jäsenilleen kuvausretkiä sekä matkoja koti- ja ulkomaisiin valokuvanäyttelyihin
harjoittaa tiedotustoimintaa ja tekee valokuvataidetta edistäviä aloitteita
hankkii valokuvien tuottamiseen ja esittämiseen tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
hankkii ja levittää valokuva-aiheista kirjallisuutta sekä voi julkaista omia valokuvakirjoja
on yhteistoiminnassa muiden vastaavanlaisten järjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

järjestää maksullisia valokuvanäyttelyjä
järjestää maksullisia valokuvaukseen ja valokuvataiteeseen liittyviä yleisötilaisuuksia, esityksiä ja retkiä
välittää ja myydä valokuvia
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtaina omaisuutta
vuokrata omistamiaan laitteita lyhytaikaisesti

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä valokuvausta harrastava tai valokuvataiteesta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, sen omaisuutta tai sen mainetta, tai ei enää täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen, jota hallitus ei ole erottanut ja joka huomautuksesta huolimatta ei ole kuuden kuukauden kuluessa suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Jäsen, joka liittyy yhdistykseen syyskuun ensimmäisen ja joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana, suorittaa puolet (1/2) kuluvan vuoden jäsenmaksusta.

Jäsen, jonka perheestä joku muu suorittaa täyden jäsenmaksun, suorittaa puolet (1/2) jäsenmaksusta.

Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet ja näihin rinnastettavat henkilöt suorittavat puolet (1/2) jäsenmaksusta.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta yhteentoista (3-11) varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätetään syyskokouksessa ennen hallituksen jäsenten valintaa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallituksen varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri huolehtii yhdistyksen arkistosta ja taloudenhoitaja sen jäsenluettelosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun ensimmäisen ja toukokuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syyskuun ensimmäisen ja joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa kahden kuukauden ajan, mutta jota hallitus ei ole erottanut, on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa ei voi valtakirjalla siirtää edelleen.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa taikka näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotisivujen etusivulla ja/tai niiden toimintakalenterissa olevalla ilmoituksella, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsut voidaan lähettää sähköpostitse niille jäsenille, jotak ovat ilmoittaneet hallitukselle söhköpostiosoitteensa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen asialista
-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen asialista
-vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle
-päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
-valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
-valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksiin, liittoihin ja muihin järjestöihin liittyminen ja niistä eroaminen

Yhdistyksen kokous päättää mahdollisesta muihin järjestöihin liittymisestä tai niistä eroamisesta.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen kotipaikkakunnalla purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.